Vedtægter

for Dansk Agility Forening Randers

§ 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Agility Forening Randers, og er hjemmehørende i Randers kommune. Foreningen er stiftet på generalforsamling, afholdt den 11.11.1987.

 

§ 2. Formål

Stk. 1. At fremme dansk Agility som sport ved at behandle spørgsmål af betydning for dansk agility.

Stk. 2. At fremme agility og aktivering af hunde.

Stk. 3. At fremme forståelsen for aktivering af hunde og deres ejere gennem kammeratligt, sportsligt og socialt samvær og derved samle interesserede medlemmer.

Stk. 4. At fremme ungdommens indsigt i, og forståelse for, at blive gode fremtidige hunde ejere.

Stk. 5. At arrangere kurser og uddannelse vedrørende agility og aktivering.

Stk. 6. At fremme forståelsen for, at agility og aktivering skal være sjovt og publikumsvenligt.

Stk. 7. At hindre tiltag til, at voldelig adfærd overfor hundene forekommer – også ved uddannelse.

Stk. 8. At forhandle med offentlige myndigheder for at opnå bedst mulige betingelser for agility og aktivering af hundene og deres besiddere.

Stk. 9. At arbejde for, at agility og aktivering anerkendes som selvstændig sport.

Stk. 10. At arbejde for, samt søge at fremme samarbejdet med kompetente foreninger og personer, der kan tilslutte sig DGI` s regulativer.

Stk. 11. At arbejde for at opkøb af hunde med videresalg for øje ikke forekommer.

 

§ 3. Organisation

Stk. 1. Foreningen er organisatorisk opbygget med medlemmer, bestyrelse og generalforsamling.

 

§ 4. Medlemmer

Stk. 1. Optagelse: Som medlem kan enhver optages, der fremsætter sit ønske herom, og som vil virke for foreningens formålsparagraf. Medlemskab er uafhængig af evnt. medlemskab af andre foreninger. Som deltagende hunde kan alle optages uanset herkomst, race eller størrelse, jf. den til enhver tid gældende danske lovgivning vedr. hunde.

 

Stk. 2. Medlemskab tegnes for ½ kalenderår og tegnes 2 gange årligt. Medlemskab er gyldigt, når kontingent er betalt.

 

Stk. 3. Et medlem kan ekskluderes, såfremt medlemmet skader foreningens anseelse og arbejde eller modarbejder foreningen eller dens formål. Ved grov usportslig, usømmelig eller på anden måde upassende adfærd kan bestyrelsen ekskludere et medlem af foreningen.

Ekskluderede medlemmer kan få deres sag optaget på førstkommende ordinære generalforsamling såfremt dette ønskes.

 

§ 5. Bestyrelse

Stk. 1. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen. Det påhviler bestyrelsen at påse, foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.

 

Stk. 2. Konstituering og valgperiode: Foreningens bestyrelse består af fem medlemmer. Bestyrelsen består af posterne: Formand, næstformand, kasserer, sekretær, og medlem. Generalforsamlingen vælger posterne, formand og kasserer, den øvrige bestyrelse konstituerer sig . Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode ulige år vælges formand + 2 medlemmer, lige år vælges kasserer + 1 medlem. Suppleanter og revisor vælges hvert år. Udover en revisor vælges hvert år en revisorsuppleant.

 

Stk. 3. Formanden har til opgave, inden for foreningen, at fremme foreningens formål. Foreningens formand er forpligtet til at samarbejde med foreninger, udvalg, grupper og personer, der viser interesse eller arbejder for tanker, der er beslægtede med Dansk Agility Forening Randers`interesser, og herigennem søge agility- og aktiveringstanken fremmet.

 

Stk. 4. Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens bestemmelser, dog mindst 4 gange årligt. End videre kan 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen. Et hvert bestyrelsesmøde er beslutnings dygtigt, når alle er indkaldt, og mindst 3 medlemmer er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens forhandlinger. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemme flertal. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Hvis formanden eller kassereren går fra posten i utide, kan bestyrelsen udpege en person i bestyrelsen,der kan og vil overtage posten, indtil den ordinære generalforsamling. Den afgående formand/kasserer kan fortsætte som almindelig bestyrelsesmedlem, hvis vedkommende har ønske derom, indtil den ordinære generalforsamling.

 

Stk. 5. Kompetence: Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet eller ulønnet hjælp og nedsætte udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalg er ansvarlige overfor bestyrelsen.

 

Stk. 6. Kasserer og formand kan frit hæve op til 5.000 kr. på foreningens konti. Ved beløb over 5.000 kr. kræves gensidig fuldmagt fra kasserer og formand.

 

Stk. 7. Tillidsposter er honorarfrie. Dog kan udgifter i forbindelse med varetagelse af foreningsarbejdet dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk mulighed herfor. Medlemmer, der virker som trænere og instruktører i foreningen skal i videst mulig omfang holdes økonomisk skadesløse m.h.t. udgifter der har med deres virke at gøre i foreningen.

 

Stk. 8. Kontingenter, træningsgebyrer m.m. fastsættes på generalforsamlingen. Bestyrelsen fremlægger forslag til beløbenes størrelse.

 

§ 6. Generalforsamlingen

Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Generalforsamlingens afholdelse annonceres i foreningens medlemsblad, som uddeles til alle medlemmer og på foreningens hjemmeside.

Indkaldelse og frist for forslag: Den årlige generalforsamling indkaldes med mindst 4 ugers varsel og afholdes senest 1. april. Forslag og forslag til vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Hvis der indkommer forslag til vedtægtsændringer, skal disse forslag fordeles til medlemmerne inden generalforsamlingen.

 

Stk. 2. Hvis et medlem er forhindret i at møde på generalforsamlingen, er det berettiget til at afgive sin stemme ved skriftlig fuldmagt til et andet stemmeberettiget medlem. Det stemmeberettigede medlem kan kun være befuldmægtiget for èt andet medlem.

 

Stk. 3. Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Valg af 2 stemmeoptællere

3. Bestyrelsen aflægger beretning

4. Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse

5. Fastsættelse af kontingent m.m.

6. Indkomne forslag

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og revisor

8. Eventuelt

 

Stk. 4. Afstemningsregler: Vedtægtsændringer skal vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

Alle andre beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Medlemmer under 18 år har stemmeret, men er ikke valgbare til bestyrelsesposter. Et medlem kan kræve skriftlig afstemning.

 

Stk. 5. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen, med nærmere angivet dagsorden. Indkaldelse skal ske senest en måned efter begæringens modtagelse og med mindst 14 dages varsel.

 

§ 7. Regnskab

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Kassereren udarbejder hvert år, 30 dage før den årlige generalforsamling, budget, driftsregnskab og status. Regnskab og status revideres af revisor.

 

§8. Regulativer

Stk. 1. Foreningen er underlagt de regler og regulativer, der fastsættes af DGI for afholdelse af dyster, konkurrencer, banens udformning og forhindringers mål.

 

§ 9. Tegningsret

Stk. 1. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved gældsstiftelse forpligtes foreningen af formanden samt 2 andre bestyrelsesmedlemmer. I andre forhold forpligtes foreningen af formanden + et andet medlem af bestyrelsen.

 

§ 10. Opløsning

Stk.. 1. Dersom en enstemmig generalforsamling finder, ar foreningens formål er udtømt, eller tidens forhold er uacceptable, eller at foreningen ikke kan realisere de intentioner, som er nedlagt i vedtægternes formålsparagraf, kan 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med ¾ af de fremmødtes stemmer samt et flertal af bestyrelsens stemmer, træffe beslutning om, at foreningen opløses. Såfremt der ved opløsning er aktiver til rådighed, overføres disse til kredse i Randers, som efter folkeoplysningsloven tilbyder fritidsaktiviteter for børn og unge.

 

Vedtaget på generalforsamling den 26. marts 2012