Ordinær generalforsamling

 

 

 

 

 

 

Referat af generalfor 28.09.2021:

 

 

 

 

 

Referat af generalforsamling I Dansk Agility Forening Randers tirsdag 28. september 2021 kl. 19.00 i vores

lokale  i Nr. Borup.

 

Der var 11 medlemmer tilstede. Formand Per Helles bød velkommen til generalforsamlingen.

 

Heidi Høi Petersen blev valg til dirigent, og kunne herefter konstatere at generalforsamlingen var lovlig varslet ifølge vedtægterne. Generalforsamlingen afholdes normalt i foråret, men p.g.a. Corona nedlukning, måtte den flyttes til efteråret.

 

Mette Lønsmann Pedersen og Mette Gøttler blev valgt til stemmeoptællere.

 

Derefter aflagde formand Per Helles årets beretning (bilag: beretning 2020) som blev godkendt.

 

Kasserer Karen Skals fremlagde det reviderede regnskab for året 2020, og orienterede om budget 2021

(bilag: regnskab). Der var et enkelt spørgsmål om tilbagebetaling ved Corona nedlukning.  2 kursister fik tilbagebetaling på kursusbetaling, da de ikke fortsatte efter nedlukning. Herefter blev regnskab godkendt.

 

Bestyrelsen havde ikke noget ønske om at ændre prisen på medlemsbetaling, som fortsætter med en stigning på

Kr. 5,00 pr. sæson, som tidligere bestemt.

 

Der var ingen indkomne forslag til generalforsamlingen.

 

Valg af formand, bestyrelsesmedlem, 2 suppleanter, revisor og revisorsuppleant.

 

På valg var:      Formand Per Helles

Bestyrelsesmedlem Else Friis Nielsen

  1. suppleant Mette Lønsmann Pedersen
  2. suppleant Maibrith Johannesen

Revisor Simone Vraa

Revisorsuppleant Britta Bregendahl Pedersen

Alle genopstillede og blev valgt.

 

 

Under eventuelt var der et spørgsmål om foreningen ikke ville bruge Nem tilmelding ved sæsonstart. Det har været på tale før, og foreningen vil tage det op igen.

 

Da ingen havde mere på hjertet takkede dirigenten for god ro og orden ved mødet, og gav ordet videre til formanden, som

sagde tak på bestyrelsens vegne.

 

Bagefter var der hyggesnak med kaffe, the, sandvich med pålæg og småkager.

 

 

Referent:   Else Friis Nielsen, sekretær