Samværspolitik

Samværspolitik for Dansk Agility Forening Randers.

Formål:

Formålet med samværspolitikken for Dansk Agility Forening Randers, er at skabe et fællesskab som medlemmer, instruktører, forældre og ledere i tryghed kan udfolde sig i, med respekt for hinandens forskelligheder, og gennem positiv adfærd udvise loyalitet overfor hinanden og foreningen. Ydermere at skabe en sikkerhed, så aktive tør deltage i Dansk Agility Forening Randers’ arrangementer.

Endvidere har vores samværspolitik også til formål at synliggøre vores holdninger, og foreningen ud ad til, som en velfungerende og god klub, hvor også gæster føler sig velkommen.

Desuden er formålet at tilgodese og beskytte det enkelte barn eller den enkelte unge/det enkelte medlem mod krænkelser. Men også beskyttelse af trænere/ledere mod rygter om samme.

Definition:                            

Med Dansk Agility Forening Randers arrangementer menes: Træning, stævner, møder, fester, ture og andre aktiviteter der afholdes af trænere/ledere i regi af foreningen.

Kontaktpersoner:

Kontaktpersoner vedrørende samværspolitikken er formanden.

Fælles holdning og opbakning:

Dansk Agility Forening Randers’ instruktører og bestyrelsesmedlemmer bakker hinanden op i henhold til love og regler i samværspolitikken.

Dansk Agility Forening Randers og bestyrelsesmedlemmer stiller krav til hinanden om at overholde foreningens politik og regler og viser hinanden tillid.

Samvær og velfærd:

Med følgende retningslinjer vil vi som forening gerne signalere, hvordan vi i fællesskab bør optræde, så Dansk Agility Forening Randers bliver et godt og trygt sted at være, både for medlemmer, trænere og ledere.

I Dansk Agility Forening Randers taler vi ordentligt til hinanden. Hvis trænere/ledere eller medlemmer ser eller hører noget, der kan virke stødende på andre, bør de sige fra og tilkendegive, at vi ikke accepterer negative tilråb og mobning.

 1. Trænere og ledere skal ikke have eneansvaret for et hold. Der skal helst være en hjælper tilknyttet.
 2. Vi respekterer et nej.
 3. I forbindelse med træning, ture og stævner er der altid mindst 2 voksne med, som har udfyldt og afleveret en børneattest til bestyrelsen, hvis der deltager børn under 15 år.
 4. Trænere og ledere går ikke alene med et enkelt medlem under 18 år i enrum.
 5. Trænere og ledere inviterer ikke enkelte børn eller unge under 18 år med sig hjem.
 6. I foreningen indhentes børneattester på alle instruktører, trænere, bestyrelse, og udvalgsmedlemmer, der har direkte og vedvarende kontakt med børn og unge under 15 år.
 7.  En person (instruktør, træner, leder eller lignende) der er betroet et medlem under 18 år til f.eks. undervisning, må ikke have et seksuelt forhold til vedkommende.
 8. Vi respekterer hinanden uanset alder, niveau og forskellighed.
 9. Alle med interesse i foreningen har et ansvar for at udvise en ordentlig adfærd, både til træning, opvisning, stævner og andre arrangementer.
 10. Vi giver plads til alle, børn, unge og voksne, der kan tilslutte sig Dansk Agility Forening Randers´ samværspolitik.
 11. I Dansk Agility Forening Randers vil vi være gode værter og behandle medlemmer og gæster ens.

De 5 Bud for forældre

 1. Vi opfordrer til at man som forældre deltager aktivt, når ens barn går til hundetræning.
 2. Positiv opbakning – på træningspladsen og udenfor. Respektér instruktørens dispositioner.
 3. Positiv omgangs tone.
 4. Ros og Ris til instruktører – kontakt din instruktør frem for at kommunikere igennem dit barn.
 5. Orienter instruktør/ bestyrelse ved evt. mistanke om mistrivsel hos barnet.

De 3 bud til instruktører over for forældre og medlemmer

 1. Positiv omgangstone.
 2. God information ang. træningstider, aflysninger osv.
 3. Fortæl forældre eller medlemmer hvis vi ikke vil acceptere deres evt. upassende opførsel i forbindelse med træningen.

Kommunikation herunder brug af sociale medier:

 1. Al kommunikation skal foregå på en positiv, ikke stødende måde, under hensynstagen til personers forskelligheder. Vi skal respektere hinanden uanset alder, niveau og forskelligheder.
 2. Alle i foreningen har et ansvar for at udvise en ordentlig adfærd overfor hinanden.
 3. Ris og ros skal tilgå bestyrelsen.
 4. Al kommunikation i skrift, ord og tale til personer under 18 år uden for træningspladsen skal foregå til deres forældre samtidig.
 5. Der må ikke forekomme kommunikation med personer under 18 år af privat karakter udenfor træningspladsen. D.v.s. at ingen chatter, SMS’er, MMS’er, kommunikerer f.eks. via Facebook eller på anden vis kontakter udøvere under 18 år om private anliggender.
 6. Al kommunikation vedr. Dansk Agility Foreningen Randers via sociale medier skal have med hunde og hundetræning at gøre.
 7. Der må ikke tages billeder, optages video af børn og unge mennesker, der kan have seksuel karakter eller opfattes som sådan. Hvis der tages billeder eller filmes i foreningen, skal det have relation til foreningens arbejde.

 Regler:

 1.  Hunden skal vaccineres ifølge Den Danske Dyrlægeforenings anbefalinger (2 gange ved start og revaccination mindst hvert andet år)
 2.  Udvidet hundeansvarsforsikring.
 3.  Ingen brug af kvælerhalsbånd
 4.  Træsko eller andet hårdt fodtøj er ikke tilladt – af hensyn til hundens poter
 5.  Tæver i løbetid må gerne komme til træning
 6.  Løse hunde er kun tilladt med træner-accept

Råd:

 1.  Det kan være en dårlig idé, at lade hunde hilse i snor
 2.  Slip først hunden på træners signal
 3.  Ingen rygning i træningstimerne, ej heller i hundens frikvarter
 4.  Kommer en løs hund hen til din, slip da din egen hund fra snoren
 5.  Giv aldrig andres hunde godbidder
 6.  Hvis hunden besørger, skal der gøres rent efter den – så husk altid HØM – HØM poser
 7.  Hunden luftes før træning
 8.  Mød til træning i god tid
 9.  Træn lidt derhjemme hver dag, hunden lærer det ikke på den ene time om ugen, men ved gentagelser og masser af ros
 10.  Medbring til hver træningstime: små lækre godbidder (hellere for mange end for få), vand til hunden, evt. legetøj

Ordensregler for alle:

 1.  Respekt for de hunde der træner, altså ingen løse hunde der impulsivt får frikvarter – ingen løse hunde, når der bygges baner, og ryddes væk.
 2.  Forhindringerne og terrassebordene må ikke bruges til at binde sin hund ved, brug afbindings pæle.

Retningslinjer for instruktører:

 1. Instruktøren skal i størst mulig omfang instruere i foreningens holdning som er:    Psykologi frem for magt.
 2.  Instruktørerne skal informere om aktiviteter i foreningen, f. eks foredrag, skovture, afslutninger m.m.
 3.  Instruktøren skal træne i foreningens klubdragt, evt. med påtrykt navn eller navneskilt.
 4.  Instruktøren skal se på sig selv med kritiske øjne, om der kan være noget i ens person eller påklædning, der kan virke forstyrrende på kursistens opmærksomhed.

 

Alkohol:

Der henvises til gældende lovgivning om udskænkning/salg af alkohol.

Der må ikke sælges til unge under 18 år og unge under 18 år må ikke drikke alkohol i foreningens regi.

Det er foreningens politik, at der ikke indtages alkohol inden træning og under træningen.

Rygning:

Der må ikke ryges i Dansk Agility Forening Randers´ klubhus.
Vi henviser til udendørsareal, men saml altid skod op. Det er desuden ikke tilladt at ryge under træning. Heller ikke i hundenes frikvarter.

Euforiserende stoffer:

Indtagelse og i særdeleshed salg af euforiserende stoffer er forbudt i Danmark. Vi vil derfor på ingen måde acceptere at medlemmer, trænere eller ledere indtager eller er påvirket af euforiserende stoffer ved foreningens arrangementer. Dette vil medføre øjeblikkelig bortvisning og udelukkelse fra alle foreningens arrangementer.

Ved salg af euforiserende stoffer i forbindelse med foreningens arrangementer, vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.

Doping:

Brug af doping og præstationsfremmende midler accepteres ikke i Dansk Agility Forening Randers. Så i tilfælde af, at et medlem, træner eller leder selv indtager doping eller anvender doping af hunden, vil det betyde øjeblikkelig bortvisning.

Ved salg af doping i og omkring foreningen, vil der blive indgivet politianmeldelse mod sælger.

Børneattest:

Dansk Agility Forening Randers indhenter børneattest på alle, der i idræts-øjemed har med børn og unge at gøre. Vær opmærksom på ”skolelærerparagraffen” om beskyttelse af børn og unge under 18 år.

Børneattester skal fornyes for alle min. hvert 3. år.

Generelt:

I tilfælde af brud på samværspolitik eller uhensigtsmæssig adfærd er det meget vigtigt at der tages hurtigt kontakt til formanden eller i dennes fravær næstformanden.. Bestyrelsen vil derefter vurdere og handle alt efter sagens omfang. Alle sager vil blive behandlet med stor fortrolighed.

Se evt. separat beredskabsplan her: Beredskabsplan

Samværspolitikken har været til høring i bestyrelsen og godkendt på bestyrelsesmøde den 12. marts 2012.

 

Vedtaget i bestyrelsen 12. marts 2012.

Revideres hvert år i marts ( en revidering medfører ikke nødvendigvis ændringer).